ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

TDC > test > กิจกรรม > ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

โครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ

กิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

ปีงบประมาณ 2564

วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อให้ SME ไทย ตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
2. เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของ SME ไทย ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
เป็นผู้ประกอบการรายย่อย และ/หรือ วิสาหกิจชุมชน และ/หรือ ผู้ประกอบการขนาดย่อมที่เป็นนิติบุคคล และ/หรือ บุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้
    – วิสาหกิจขนาดย่อย (Micro) (ผู้ประกอบการรายย่อย / วิสาหกิจชุมชน / บุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ / ผู้ประกอบการนิติบุคคลที่มีรายได้/ปี ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท )

    – วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) (วิสาหกิจชุมชน / บุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ / ผู้ประกอบการขนาดย่อมที่เป็นนิติบุคคล ที่มีรายได้/ปี เกินกว่า 1.8 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท สำหรับภาคการผลิต หรือ ไม่เกิน 50 ล้านบาท สำหรับภาคการค้าและบริการ)

กลุ่มเป้าหมาย (ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ ที่ต้องการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์/บริการ)
  – อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
  – เคหะสิ่งทอเฟอร์นิเจอร์
  – ของขวัญ/ของที่ระลึก ของใช้ภายในบ้าน
  – สิ่งทอทางการแพทย์
  – อุตสาหกรรมชิ้นส่วนประกอบรถยนต์/สิ่งทอยานยนต์

สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ
1. ได้รับการลงทะเบียนจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ THAI SME-GP
2. ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมิน/ตรวจวิเคราะห์สถานประกอบการ และออกใบรับรองมาตรฐาน มูลค่าสูงสุด 40,000 บาท/กิจการ หรือ ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์/ทดสอบทางห้องปฏิบัติการ มูลค่าสูงสุด 30,000 บาท/กิจการ
3. การตรวจประเมินสถานประกอบการ หรือการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ หรือจัดทำระบบคุณภาพสถานประกอบการ จำนวน 1 ครั้ง
4. ส่งเสริมการตลาดโดยใช้แพลทฟอร์มของสถาบันฯ บันทึกข้อมูล ผปก. Textilesquare

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 02 – 713 5492-9 ต่อ 407 หรือ 413 หรือ 091 – 120 4812 (กรวิกา), 084-855 1038 (กฤษนันท์)
E-mail : thti.standard@gmail.com

ลิงค์ลงทะเบียนรับสมัคร

https://docs.google.com/forms/d/10nRDOYO_X-gUn_HSBGsqu7KDXYgJvgUT8oE6tXLZDE4/viewform?edit_requested=true

คิวอาร์โค้ดลงทะเบียนรับสมัคร