บริการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม

TDC > บริการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม

บริการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม

กลุ่มเป้าหมาย
          1. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
          2. กลุ่มธุรเกิดใหม่ (Start up)
          3. กลุ่มผู้ประกอบการค้า (Trader)

ขอบข่ายงานบริการ

          1. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อต่อยอด และเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตเชิงพาณิชย์
          2. การจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ (Prototype)
          3. พัฒนาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยเชื่อมโยงกับผู้เชี่ยวชาญ
          4. ทดสอบคุณภาพมาตรฐานวัตถุดิบ / ผลิตภัณฑ์ เพื่อดำหนดคุณภาพสินค้า

ระยะเวลาดำเนินการ

          เริ่มตั้งแต่ 60 – 120 วัน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาตกลงขอบข่ายกิจกรรมการดำเนินงานจริงอีกครั้ง ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)