In House Training

TDC > In House Training

บริการอบรมแบบ In House Training

                                                        การอบรมเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติการ 

                         หลักสูตร “การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้วยเทคโนโลยีการตกแต่งสำเร็จ”                                     

วัตถุประสงค์

  1. ผู้ประกอบการได้รับองค์ความรู้ และแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้วยเทคโนโลยีการตกแต่งสำเร็จที่หลากหลาย
  2. ผู้ประกอบการสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ ไปใช้ต่อยอดในกระบวนการผลิตได้จริง
  3. ได้รับแนวทางการพัฒนากระบวนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มโอกาสทางการตลาด

ขอบเขตการดำเนินกิจกรรม

          การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการตกแต่งสำเร็จเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เพื่อเพิ่มคุณสมบัติการใช้งานที่พึงประสงค์ เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มโอกาสการแข่งขันทางการตลาด พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด โดยทีมวิทยากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญของศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ที่บรรยายให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีถึงแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีการตกแต่งสำเร็จ พร้อมทั้งอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ผู้ประกอบการได้ทดลองทำจริงกับผลิตภัณฑ์ของสถานประกอบการ

          ผลิตภัณฑ์ที่นำมาพัฒนาสามารถทำได้ทั้งผ้าผืน และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เช่น ผลิตภัณฑ์ผ้าผืนที่นำมาตกแต่งเพิ่มฟังก์ชั่น ก่อนกระบวนการตัดเย็บผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เช่น การตกแต่งผ้าให้ผิวสัมผัสนุ่มลื่นน่าใช้งาน การตกแต่งผ้าต้านแบคทีเรีย ลดกลิ่นอับชื้น สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย และการตกแต่งผ้าให้มีคุณสมบัติสะท้อนน้ำ ลดการดูดซับสิ่งสกปรกในรูปของเหลวสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเคหะสิ่งทอ และ ผลิตภัณฑ์ของใช้ต่างๆ เป็นต้น

ทีมวิทยากร

  1. นายรับโชค ทองเจริญ                ผู้จัดการแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์
  2. นายณรงค์ศักดิ์ อินถานนท์         หัวหน้าฝ่ายผลิตแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์
  3. นางสาวกรวิกา กันทะ                 หัวหน้าการตลาดแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์
  4. นายกิตติกวิน ต้นโลห์                 นักวิจัยพัฒนาแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์
  5. นางสาวกฤษนันท์ มณีสุรัตน์       นักวิจัยพัฒนาแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์
  6. นางสาวจีรนันท์ แก้วเสน่ห์          นักวิจัยพัฒนาแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์
  7. นางสาวสุพัตรา หว่างพันธ์          นักวิจัยพัฒนาแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์

ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลกิจกรรม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดหลักสูตรการอบรมเพิ่มเติม ได้ที่


       โทรศัพท์ :  02 – 713 5492 – 9 ต่อ 407 (คุณกฤษนันท์ )
       E-mail : kristanun@thaitextile.org