Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพสินค้าสิ่งทอด้วยเทคโนโลยีฟอกย้อมและตกแต่งสำเร็จเพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (Textile Development Center) ขึ้นในระหว่าง ปี 2551 – 2553 หรือในปัจจุบันภายใต้ชื่อ “ศูนย์วิจัยพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์” เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอใหม่ๆ เพื่อสร้างนวัตกรรม (Innovation) และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทั้งในด้านแฟชั่นและการเพิ่มคุณสมบัติพิเศษ (Function) อย่างจริงจังและต่อเนื่อง สามารถนำผลการวิจัยนั้นไปใช้ได้ในภาคอุตสาหกรรมได้ในลักษณะนำร่อง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเชิงพาณิชย์ให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในประเทศต่อไป

วิสัยทัศน์

  • เพื่อเป็นศูนย์กลางในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
  • เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม โดยเน้นเทคโนโลยีการฟอกย้อมตกแต่งสำเร็จ
  • ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปยังภาคอุตสาหกรรม
  • เพื่อจัดตั้งโรงงานต้นแบบสำหรับกระบวนการผลิตสิ่งทอเพื่อพัฒนาสินค้าใหม่ ให้ตอบรับกับความต้องการของตลาด และทดแทนการนำเข้า
  • เพื่อจัดตั้งศูนย์ให้บริการ โดยให้อุตสาหกรรมได้เข้ามาใช้ประโยชน์โรงงานต้นแบบ ในการศึกษากระบวนการผลิตสิ่งทอ สำหรับการพัฒนา ในอนาคต การแก้ไขปัญหาการผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
Q:  ถ้าต้องการใช้บริการศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอต้องติดต่ออย่างไร ?

A:  ไม่ยากค่ะ แค่โทร.มาที่ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามเบอร์โทร.02-7135492-9 ต่อ 407, 413 ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอได้ทุกคน เพื่อคุยรายละเอียดของงานที่ต้องการใช้บริการเบื้องต้นก่อน เพื่อทางนักวิจัยจะได้ประเมินความเป็นไปได้ในการให้บริการ และจะส่งใบคำขอวิจัยพัฒนาไปให้กรอกรายละเอียด เสร็จแล้วทางเจ้าหน้าที่จะส่งรายละเอียดค่าใช้จ่ายไปให้เพื่อประกอบการตัดสินใจพร้อมกับโปรโมชั่นในขณะนั้น เมื่อผ่านขั้นตอนดังกล่าวแล้วทางนักวิจัยของศูนย์ฯจะให้บริการดังที่แจ้งรายการไว้ด้านบนค่ะ  ด้วยข้อจำกัดทางเครื่องมือ เครื่องจักรบางอย่างและขนาดกำลังการผลิต เราอาจจะให้บริการท่านไม่ได้ทุกอย่าง  แต่ใจเราเกิน 100% ที่จะให้บริการท่านค่ะ

ติดต่อเรา

Email :  kristanun@thaitextile.org  หรือ kornwika@thaitextile.org  
โทรศัพท์ : 02-713 5492-9 ต่อ 407 (กฤษนันท์) 413 (กรวิกา)